نمایش محتوا نمایش محتوا

صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیاد جهاد دانشگاهی برگزار می‌کند:
 
مجموعه نشست‌های «خبرگی»
(یک نشست؛ یک تجربه)

مباحث نشست‌ها:

1.تبادل اندیشه و تجارب موفق در کسب‌وکار

2.اهمیت تحقیق و توسعه 

3.تجربیات تجاری‌سازی ایده‌ و فناوری

 چهاشنبه های  آخر هر ماه
14 تا 15:30

اطلاعات بیشتر : 09102224360

نمایش فرم ساز پیشرفته نمایش فرم ساز پیشرفته